Dit is onze Privacy verklaring.  Bijgewerkt op 1 mei 2018. We gaan nog verder fine-tunen.

Designlab, gevestigd Nicolaas Maesstraat  1071 RB Amsterdam, met werkadres Spijkerkade 3, 1021 SJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

designlab.nl, Spijkerkade 1021 SJ Amsterdam +31624762413

Mariken de Ruiter is de Functionaris Gegevensbescherming van Designlab en te bereiken via mariken@designlab.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Designlab verwerkt je gegevens die jij aan ons hebt verstrekt:

Cookies die wij gebruiken

Designlab gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren en hiermee kunnen we de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe je dat doet lees je hier op mijn blog .

Hieronder volgt een opsomming hoe wij de cookies ingesteld hebben en welke maatregelen wij hebben genomen om zo veilig mogelijk  met je persoonsgegevens om te gaan:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mariken@designlab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Designlab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Designlab neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Designlab gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen die geautomatiseerde verwerkingen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Designlab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: persoonsgegevens van klanten > Bewaartermijn = als vastgesteld door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Designlab verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Designlab en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariken@designlab.nl.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Designlab wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Designlab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mariken@designlab.nl.

Designlab heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: